Storån

Sanering spillvatten utmed Storån.

Uppdragsgivare: Söderköpings Kommun