Östergötland

Svärtinge Skogsbacke Etapp 2

Skrumlösa kulvert

Ny PE kulvert dimension 1000mm under Göta Kanal.

Beställare: AB Göta Kanalbolag


Mosstorpskolan

Dränering av delar av huset. Vi ska även göra om 3 st innergårdar med nya plattor, planteringar mm.

Uppdragsgivare: Lokalförsörjnings enheten Norrköpings kommun


Djäkneparkskolan

Vi har fått i uppdrag att gräva nya dagvattenledningar, spillvattenledningar och vattenledningar. Vi ska även utföra en del finplanering så som nya asfaltsytor mm.

Uppdragsgivare: IBAB


Arvtagaren & Adjutanten

Nytt utvändigt VA och isolering av källarväggar på Stångåstadens fastigheter Arvtagaren/Adjutanten, Isafjödursgatan Linköping

Uppdragsgivare: SEFAB


Pool och trädgård Lindö

Grundläggning för pool samt murar mm

Uppdragsgivare: SEFAB


Kajrenovering Brådtom Sluss

Kajrenovering samt släntstabilisering Brådtom sluss Norsholm

Uppdragsgivare: AB Göta Kanalbolag


Hultdalsskolan

Vi har fått i uppdrag att grundlägga för utbyggnad, lägga nytt dagvatten, dränera ett av husen och finplanera runt 2 st hus.

Uppdragsgivare: Lokalförsörjningsenheten Norrköpings Kommun 


Gusumån

Spontning i Gusumån

Uppdragsgivare: Geoserve AB

 


Askeby skola

Markarbeten till ny skola.

Uppdragsgivare: Lejonfastigheter AB


Kv Nässelduken Ullstämma

Utför markarbeten samt gör betongplattor till 33 st radhus i Ullstämma, Linköping.

Uppdragsgivare: PEAB


Nyckelpigans förskola

Markarbeten i samband med nybyggnation av förskola.

Uppdragsgivare: Lokalförsörjningsenheten Norrköpings Kommun.


Norrberga

Nytt exploateringsområde med bostäder. VA, el, fjärrvärme- och vägarbeten.

Uppdragsgivare: Linköpings Kommun, Tekniska Verken


Askgravplats Askeby

Anläggning av ny askgravplats till Askeby kyrka

Uppdragsgivare: Åkerbo Församling


Kvarsebo

Sänkning av Kvarsebodammen genom borttagning av dammluckor samt ny vandringsled för fisk

Uppdragsgivare: Norrköpings Kommun


GC-väg Vrinnevi

Ny gång och cykelväg i Vrinnevi

Uppdragsgivare: Norrköpings Kommun


Fiskeby

Markarbeten till lagerbyggnad.

Uppdragsgivare: AGNA Logistik


Kv Merkurius Norrköping

Ombyggnad av utemiljö med nya lekställningar, gungor mm.

Uppdragsgivare: Norrköpings Kommun


Utemiljö Trädgårdsgatan

Ombyggnad av utemiljö trädgårdsgatan, Norrköping.

Uppdragsgivare: Bygg GG


Renovering Kyddby kyrkomur

Renoveringen bestod i att laga den yttre muren på två ställen samt en helrenovering av den låga muren inne på kyrkogården.


Renovering av kyrkomur vid Skedevi Kyrka

Renovering bestod av ett antal lagningar av mur där den rasat, borttagning av stubbar, renovering av trappa samt arbeten med takvatten.


Renovering kyrkomur Vist Kyrka

Renovering av kyrkomur vid Vist Kyrka i Sturefors.


Preem bensinstation, MAX restaurang, PizzaHut Restarang

Detta projekt innefattade nybyggnation av 2 st restaranger samt en  bensinstation, parkeringsyta, grunder, gatubelysning,  grönytor, finplanering mm

Beställare: PizzaHut, MAX, Preem, Klövern Fastigheter, EON Värme, EON El

Projektet utfördes under sommar/höst 2010


GC-bro i Humpegårdsområdet Åby, Norrköping.

Uppdragsgivare: Norrköpings Kommun